NỘI CÔNG TÂM Ý LỤC HỢP

(localhost)-Nội công tâm ý lục hợp chủ yếu gồm công phu Đan điền và tứ “bả”. Nói chung luyện “khí công tĩnh động” khôi phục được sức khoẻ xong hoặc là người khoẻ mạnh luyện xong “ba thể thức” trong tram trang (bộ tấn chân) thì luyện sang công phu Đan điền và 4 “bả”. Read more about NỘI CÔNG TÂM Ý LỤC HỢP[…]

khí công của giáo sư ngô gia hy

(localhost)-Giáo sư Ngô Gia Hy: Đã mấy chục năm qua, tôi và võ sư Trần Huy Phong từng có “duyên nợ” với nhau: đầu thập niên 70 chúng tôi cùng tham gia “Ủy Ban Vận Động Dựng Đền Quốc Tổ” và cùng chủ trương thành lập tại Saigon một Đại Học Tư Thục nhằm mục đích Read more about khí công của giáo sư ngô gia hy[…]