Phần mềm nhân sự

Phần mềm nhân sự của công ty ATO
Quản lý thông tin đa cấp, đa ngành, phù hợp cho công ty có nhiều phòng ban, nhiều chi nhánh.
Phần mềm Quản lý nhân sự tiền lương ATO Human Resource có đầy đủ các báo cáo về quản lý nhân sự, theo dõi chính sách đối với người lao động và các báo cáo sử dụng lao động theo qui định của nhà nước.
Hỗ trợ các chức năng tìm kiếm, truy vấn động theo tất cả các chỉ tiêu có trong cơ sở dữ liệu, hỗ trợ lập các báo cáo thống kê nhanh theo các yêu cầu của lãnh đạo.
Phần mềm Quản lý nhân sự tiền lương của ATO hỗ trợ mềm dẻo trong việc xác lập các công thức tính lương cho người lao động với nhiều cách  tính lương khác nhau: Lương gián tiếp, lương khoán sản phẩm, lương khoán theo doanh thu, lương công nhật, lương công nhân trực tiếp sản xuất…
ATO Human Resource có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, hướng dẫn chi tiết trong từng chức năng chương trình.
Hỗ trợ các tiện ích truy xuất số liệu báo cáo thống kê. Cho phép kết xuất số liệu ra các định dạnh báo cáo khác nhau như: word, excel, pdf…
Phân quyền, phân cấp bảo mật dữ liệu, phân quyền sử dụng đến từng chức năng trong chương trình, phân quyền cập nhật truy xuất  dữ liệu theo phân cấp quản lý của người dùng.
Hệ thống được thiết kế theo mô hình khách-chủ (client-server), các tác vụ do máy chủ xử lý nên truy xuất dữ liệu nhanh.
Hệ thống có thể chạy trên máy đơn hoặc trên mạng cục bộ (LAN) và không giới hạn số lượng máy trạm.
Hệ thống cung cấp chức năng lưu trữ dự phòng và phục hồi dữ liệu khi có sự cố.

Phần mềm nhân sự | Quản lý nhân sự Biên Hòa

Phần mềm nhân sự

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ

Thông tin về hồ sơ lý lịch:
Phần mềm Quản lý nhân sự tiền lương ATO Human Resource quản lý chi tiết thông tin về người lao động như: Mã số nhân viên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, sổ bảo hiểm, địa chỉ, điện thoại, chỗ ở hiện nay, đơn vị công tác, chức danh công tác, chức danh nghề….

Quản lý chi tiết thông tin về quan hệ gia đình.
Quản lý chi tiết về  trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học, chính trị.
Quản lý việc lưu trữ hồ sơ của người lao động.
Quản lý chi tiết quá trình công tác của người lao động trước khi vào công ty cho đến thời gian hiện tại.
Theo dõi quá trình khen thưởng, kỷ luật.
Theo dõi quá trình diễn biến lương của người lao động.

THÔNG TIN HỢP ĐỒNG

Phần mềm Quản lý nhân sự tiền lương giúp quản lý chi tiết về hợp đồng lao động giữa công ty với người lao động: Hợp đồng thử việc, tập việc, hợp đồng chính thức có xác định thời hạn, không xác định thời hạn.
Theo dõi gia hạn hợp đồng.
Theo dõi lưu trữ hồ sơ khi người lao động nghỉ việc, tạm hoãn hợp đồng.

THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Lập kế hoạch và theo dõi thực hiện kế hoạch đào tạo cho đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty.
Theo dõi quá trình đào tạo, chi phí thực hiện công tác đào tạo.
Theo dõi việc tạm ứng và thanh toán chi phí đào tạo của từng nhân viên.

THÔNG TIN VÈ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Quản lý chi tiết hồ sơ ứng viên dự tuyển.
Theo dõi chi tiết nội dung quá trình phỏng vấn các ứng viên.
Khi ứng viên được tuyển dụng, hồ sơ ứng viên sẽ được cập nhật vào hồ sơ nhân viên chính thức của công ty một cách tự động, không phải nhập liệu nhiều lần.

Giao diện quản lý Nhân viên của Phần mềm Quản lý nhân sự tiền lương ATO Human Resource

THÔNG TIN ĐIỀU CHUYỂN LAO ĐỘNG

Theo dõi quá trình điều chuyển nhân sự trong  nội bộ công ty.
Theo dõi được tại thời điểm bất kỳ truy vấn nhân viên đang ở phòng ban nào.

THÔNG TIN QUẢN LÝ CÁC CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Hỗ trợ công tác theo dõi quyền lợi của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Theo dõi chế độ nghỉ phép, nghỉ dưỡng sức, ốm đau, thai sản.
Các thông số đầu vào cho các công thức tính lương như: mức lương tối thiểu theo thang bảng lương của nhà nước, tiền ăn trưa, ăn ca, lương hưởng khi tham gia học tập, đào tạo dài ngày, mức lương được hưởng khi làm thêm ngoài giờ, các hệ số điều chỉnh lương căn cứ vào kết quả kinh doanh của tháng tính lương…sẽ được quản lý tập trung thống nhất cho các khối trả lương. Dễ dàng thay đổi, điều chỉnh phù hợp với chính sách quản lý lao động và trả lương của doanh nghiệp theo từng thời kỳ.

QUẢN LÝ LƯƠNG CHO LAO ĐỘNG GIÁN TIẾP

Áp dụng tính lương cho các nhân viên văn phòng làm việc theo giờ hành chính.
Cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học
Chương trình tự động tính các khoản lương, thưởng …
Quản lý  tiền lương cho lao động hưởng lương khoán doanh thu:
Áp dụng cho các bộ phận hưởng lương theo tỷ lệ doanh thu do thực hiện hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh.
Cập nhật doanh thu phân bổ theo từng bộ phận.
Cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học.
Chương trình tự động tính toán và phân bổ các khoản lương, thưởng theo hệ số hưởng lương doanh thu của từng nhân viên.

Quản lý  tiền lương cho lao động hưởng lương khoán sản phẩm

Áp dụng cho các bộ phận hưởng lương theo chế độ khoán sản phẩm.
Cập nhật giá trị tiền lương được hưởng căn cứ theo số lượng và đơn giá của sản phẩm hoàn thành đã thực hiện được của từng bộ phận.
Cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học.
Chương trình tự động tính toán và phân bổ các khoản lương, thưởng theo hệ số công việc của từng nhân viên.

Quản lý  tiền lương cho lao động trực tiếp

Áp dụng cho các bộ phận trực tiếp sản xuất, hưởng lương theo kết quả hoàn thành trong từng công đoạn sản xuất.
Cập nhật số lượng công đoạn đã hoàn thành cho từng nhân viên.
Cập nhật ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học.
Chương trình tự động tính toán và phân bổ các khoản lương, thưởng theo số lượng và đơn giá công đoạn tiền lương cho từng nhân viên.

Quản lý  tiền lương cho bộ phận chỉ đạo sản xuất

Áp dụng cho các bộ phận chỉ đạo, các chức danh quản lý trong dây chuyền sản xuất.
Cập nhật giá trị thanh toán tiền lương của bộ phân sản xuất.
Cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học.
Chương trình tự động tính toán và phân bổ các khoản lương, thưởng theo tỷ lệ hưởng lương và hệ số công việc của từng nhân viên.
Quản lý  các khoản thu nhập khác và nghĩa vụ của người lao động:
Quản lý các khoản thu nhập khác ngoài lương.
Quản lý các khoản thưởng đột xuất, Tết, Lễ.
Quản lý phần trích nộp thuế thu nhập cá nhân
Quản lý phần trích nộp bảo hiểm xã hội…

Quản lý danh mục dùng chung

Danh mục được cập nhật một lần và dùng chung xuyên suốt cho toàn hệ thống.
Danh mục dùng chung được phân quyền cập nhật tùy theo chức năng, vai trò của từng bộ phận nhằm thống nhất bộ mã danh mục dùng chung cho toàn đơn vị.
Các danh mục về quản lý nhân sự bao gồm: Danh mục đơn vị, phòng ban, tổ sản xuất, chức danh, quan hệ gia đình, dân tộc, văn bằng chứng chỉ, trình độ chuyên môn, loại hợp đồng, đơn giá tiền lương…

Quản lý phân quyền bảo mật hệ thống

Quản lý người dùng đăng nhập hệ thống.
Quản lý người sử dụng, nhóm người sử dụng.
Thay đổi  mật khẩu người sử dụng.
Phân quyền cập nhật dữ liệu cho từng nhóm, từng người sử dụng .
Phân quyền khai thác chức năng chương trình cho từng nhóm, từng người sử dụng.

Báo cáo quản lý nhân sự

Sơ yếu lý lịch
Tờ kê hồ sơ của người lao động
Danh sách trích ngang nhân viên hiện tại
Danh sách nhân viên hiện đang thử việc
Danh sách nhân viên hiện chưa có sổ bảo hiểm
Danh sách nhân viên vào làm việc tại công ty
Danh sách nhân viên tạm hoãn hợp đồng
Danh sách nhân viên nghỉ việc
Danh sách nhân viên hết hạn hợp đồng
Danh sách nhân viên thuộc diện chính sách: Thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công cách mạng
Danh sách nhân viên đến tuổi nghỉ hưu.
Danh sách cán bộ chủ chốt
Danh sách nhân viên được khen thưởng, bị kỷ luật
Báo cáo tình hình nghỉ phép
Kế hoạch đào tạo nhân viên
Phiếu theo dõi đào tạo nhân viên
Danh sách các ứng viên dự tuyển
Danh sách các ứng viên hẹn phỏng vấn lần 1, lần 2, lần 3
Danh sách các ứng viên được nhân vào làm việc chính thức.
Báo cáo chi tiết diễn biến lương của từng nhân viên
Thống kê nhân viên theo độ tuổi
Thống kê nhân viên theo chức danh
Thống kê trình độ nhân viên: Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học
Thống kê tăng giảm nhân viên: Chi tiết, tổng hợp…

Báo cáo quản lý tiền lương

Bảng tiền lương tạm ứng.
Bảng thanh toán tiền lương
Bảng các khoản phụ cấp, thu nhập khác
Phiếu thu nhập của  từng nhân viên.
Bảng trích nộp thuế thu nhập cá nhân.
Bảng trích nộp bảo hiểm xã hội.
Báo cáo nguồn thanh toán lương cho các bộ phận
Báo cáo tổng hợp thanh toán tiền lương cho toàn công ty…

YÊU CẦU PHẦN CỨNG: Phần mềm Quản lý nhân sự tiền lương của  ATO yêu cầu phần cứng đáp ứng tối thiểu một vài đặc điểm sau:
Nền tảng kỹ thuật

Đồng bộ dữ liệu qua mạng Internet.
Xây dựng trên công nghệ .Net 2005
Database SQL Server 2005

Cấu hình máy chủ (Server)

Hệ điều hành Windows Server 2K
CPU Pentium IV, tốc độ 3.x Ghz,
Bộ nhớ 512 MB RAM
Đĩa cứng tối thiểu 80Gb.
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MSSQL Server 2K

Cấu hình máy trạm (Client)

Hệ điều hành Windows  2K, XP
CPU Pentium III
Bộ nhớ 258 MB RAM
Đĩa cứng tối thiểu 40Gb.

Bình luận qua Facebook

bình luận